تبلیغات

نقل از ماه نامه مروج شماره 77

استرالیا یکی از قطبهای مهم آموزش کشاورزی ودامداری در جهان است وهمیشه درزمینه نوآوری در این بخش پیشتاز بوده است.

از جمله این نوآوریها برگزاری دوره های آموزشی است که این وبسایت برای اطلارسانی وثبت نام این دورهها طراحی شده است.

در بخشهایی از این وب سایت فرم پذیرش هزینه ها متن دروس و سرفصلهای نظری و علمی دوره های مذکور آورده شده است.

www.ceres.org.au