تبلیغات
جوانان - اجتماعی
چکیده کتاب: مجموعه حاضر حاوی مقاله ها و خطابه هایی با موضوع فلسفه علوم سیاسی مسایل اجتماعی و فرهنگ است. تقریبا تمام یادداشت ها و مقالات کتاب در طی دو سه سال گذشته در صفحه اندیشه (روزنامه شرق) به چاپ رسیده است. نگارنده یادداشت های کتاب را محصول تجربه های تکه پاره و بعضا مخدوش و عذاب اور زندگی در یک جامعه در حال توسعه و بحرانی می داند تجربه هایی که ضرورتا با امید و اعتقاد همراه بوده اند با گونه ای ساده دلی و ابلهی این یادداشت ها همچنین محصول تجربه جوان بودن اند محصول نوعی میل که از قضا در دوره ای خاص به سیاست و امر جمعی پیوند خورد بدین سان بیش از هر وقت دیگری به ساختار خود حقیقت نزدیک شد. وی کتاب را واکنشی به موارد وقایع مشخصی می داند که عمدتا در زندگی روزمره با انها مواجه بوده است واکنش هایی(باواسطه) به واقعیات (بی واسطه). عنوان برخی از مقالات و یادداشت ها عبارت اند از: تفکر اضطراری تکرارپذیر تکرارناپذیر انقلاب و تکرار تفکر نیم روزی و ایدیولوژی شب وضعیت اضطراری و پایان بازی نوعی تمرین فکری و عشق و تاریخ.