تبلیغات
جوانان - اروپای وارونه
در اروپا بحران اقتصادی نگرانیها را افزایش داده است چراکه بحران اقتصادی به دلیل محدودیتها و کاستیها اتحادیه اروپا بیرحمانهتر دیگران را مورد آسیب قرار میدهد. در واقع آنچه که اتحادیه اروپا با عدم پذیرش قانون اساسی مشترک از دست داد اکنون خود را بهتر نشان میدهد و آن اعتماد به خود � ...