تبلیغات
جوانان - عامل فقر

عامل فقر

یکشنبه 22 اسفند 1389 02:11 ب.ظ

نویسنده : سلیمان طاهری
: قسمت اول مقدمه با وجود سخن پردازی درباره مساوات طلبی و سوسیالیسم، توده ها همچنان در حاشیه روندتصمیم گیری باقی مانده اند. علی رغم ادعاهای خسته كننده در مورد دموكراسی، تنها اجابت و پذیرش، از اكثریت انتظار می رود. حتی در كشورهایی كه ساختار طبقاتی استثماریرا از بین برده اند، جای این پرسش باقی است كه مردم چه قدر می توانند آرا وعقاید خود را ابراز كنند و نقشی قاطع در اتخاذ تصمیمات و گزینشهای اساسی تعیین كننده آیندهخود داشته باشند. یك انسان كوچك نحیف - پائولوفریره - به واسطه گرفتاری و سرخوردگی در آمریكای لاتینبه حركت درآمده بود. توده ها در این جا آماده پذیرش بدبختی و رنج و مصیبت به عنوانقسمت سرنوشت بودند و خود را از انجام هر كاری در رفع محرومیت و استضعاف ناتوان مییافتند. او با تمركز ویژه روی مردم فقیر آمریكای لاتین در مورد وضع بشر تفكر نمود وكاركردی جدید - باطنی و وجدانی سازی - برای آموزش تعیین كرد كه محور اصلی كتابش، آموزش ستمدیدگان است. كاركرد آموزش، آن گونه كه او تصور می كند، باطنی و وجدانی كردنفرد، گروه و اجتماع از طریق گسترش دادن تصور ادراكی و نظری آنان و آگاهی اساسی دادن در مورد وضعیتشان و علل تعیین كننده آن است. او آزمونهایی هم در مورد آموزش و پرورش جدید انقلابی اش به عمل آورد و در كشورهایی كه این مساعی و آزمونها به عمل آمدهبود، به غایت مایه دردسر تشخیص داده شدند. تحسین و تمجید از یك موضع فكری شجاعانه ورادیكال از فاصله دور یك چیز بود و اجازه ظهور و استقرار آموزش و پرورشی را دادن كه افكار را دگرگون می كرد و تعادل قدرت را در جامعه به هم می زد، به طور كامل چیز دیگری بود. فریره شخصی مطرود از كشوری به كشور دیگر شده بود كه مجبور بود برای یافتنمحیطی مهمان نوازانه تر كه در آن بتواند ایده هایش را مورد تجزیه و آزمایش قرار دهد، مدام در حركت باشد فریره با فعالیت در ادارات مركزی مستقر در سوئیس به طور سنتیبی طرف، در جست و جوی میزبانانی بود كه فراتر از تحسین و تمجید از عقاید ابتكاری اش، شهامت این را داشته باشند كه به او اجازه انجام آزمونهایش را صرف نظر از پیامدهایآن بدهند. واژه همیشگی و همه جایی وجدانی سازی - علی رغم زمختی بی تردید آن، آمده است كه بماند این مفهوم پر محتوی از ابتدا تاكنون به میزان بیشتری پالایش شده و بسط یافته است. افراد بسیاری بر این باورند كه در تحلیل نهایی، وجدانی سازی برای توسعه اصیل تودهای، كلیدی است. این مقاله در ادامه محورهای زیر را مورد بحث قرار داده است. فرهنگ فقر باطنی و وجدانی سازی چیست ؟ فرازهایی از مقاله باطنی و وجدانی سازی را می توان به عنوان فرآیند دگرگونی در شناخت و ارزشگذاری، بهویژه در مردم فقیر عالم تعریف نمود. این امر فرد را قادر می سازد كه در مورد محیطزیست و وضع بشر تفكر نموده وشناخت و ادراكی از نیروهایی به دست آورد كه در حال شكلدادن دنیای معاصر هستند. تصورات غلط و بد فهمی در مورد علل و پیامدهای فرهنگ فقر تا حد زیادی به دیدگاهی گمراه كننده و نامفهوم از


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عامل فقر ،
دنبالک ها: عامل فقر ،
آخرین ویرایش: - -