تبلیغات
جوانان - جوان واعتیاد به اینترنت

جوان واعتیاد به اینترنت

یکشنبه 20 شهریور 1390 11:38 ق.ظ

نویسنده : سلیمان طاهری
10 شمارآ ات هلپ
رد تسامش هاوخلد هچنآ یارب یفاك تصرف و دیشاب راددوخ و درسنوخ و مارآ هك دیراد وزرآ ایآ و شلات یمك اب اما ،دسر یم رظن هب لكشم فده نیا هب ندیسر هچرگا ؟دیشاب هتشاد رایتخادش كیدزن نآ هب ناوت یم لامعا و راكفا رد رظندیدجت .
یاهراكهار تسا رتهبدینك تیاعر ار ام یداهنشیپ:
دناوت یم شمرآ یا هكت ندروآ تسد هب زورما سرتسا رپ و غولش یایند رددینكن شومارف؟دیتسه بیترت و مظن راد هدهع و روما لووسم هشیمه اتاذ ایآ دشاب یگرزب تمینغ
وصخ ،دشاب اهنآ لرتنك تحت دیاب اهراك همه دننك یم ساسحا بلغا لاعف و راكرپ دارفا اصتسا ناشرظندم یصاخ فده هك یعقاوم.
ریسم یگدنز دیراذگب و دینك اهر ار ندرك لرتنك تداع نیا مه راب كی یارب دینك یعس نیاربانبدیامیپب ار دوخ.
هجیتن و دننك یهدنامزاس ار كین كیپ ای یعمجتسد رفس همانرب نارگید دیراذگب لاثم ناونع هب ذپب یرظنراهظا چیه نودب ار هلصاح دهد یم تسد امش هب یساسحا هچ دینیبب و دیری . راك نیا هب ناتیارب هك یشمارآ یلو ،دشاب زیگنا تفگش نارگید یارب و هغدغدرپ امش یارب تسا نكممدراد شزرا ،دروآ یم ناغمرا.
دیریذپن ار ددعتم یاه تیلووسم
هب دیهد یم ماجنا مه اب ار یرایسب یاهراك هراومه هك نیا زا تسا نكمم اعطق یلو ،دیلابب دوخدینك یم یگتسخ و ینارگن ،زكرمت مدع ساسحا راك نیع رد . 1
رد نكیلو دنلاب یم دوخ هب دنهد ماجنا نامزمه ار راك نیدنچ دنرداق هك نیا زا ارثكا اهمناخدننیب یم بیسآ لمع نیا زا تیاهن.
هب كی ار اهراك ینعی ؛دیشاب رایشوه اهراك یراد هدهع رد نیاربانب دیهد ماجنا تبون هب و كی . نیا زا سپ ات دیربب تذل ،دیتسه راد هدهع هك یراك ماجنا زا و دینادب ار دوخ رمع یاه هظحل ردقدینك تیقفوم ساسحا ،دیداد ماجنا نسحا وحن هب ار راك هك.
دیهد اهب دوخ یاه تیقفوم هب
بند هب ار یدعب یاه یزوریپ ، تیقفوم هك دیشاب هتشاد هجوت هشیمه دوخ ساسحا و دروآ یم لا دنك یم رود ناسنا زا ار ینیب مك . ای و تسامش یگدنلاب بجوم هك زیچ كی هب اهنت تسا یفاكدینك ركف دیا هدوب قفوم نآ رد هك هنیمز كی .دیهد رارق دییات دروم ار دوخ ندوب دنمشزرا .
وم دینك یعس ،دریگ یم رارق دوخ نتشادنپ شزرا مك ریسم رد هك راب نیا و رورم ار ناتیاه تیقف دینك لمات . دیهاوخ شمارآ ساسحا و دیهد یم رارق تبثم ییامنرود رد ار روما همه لمع نیا ابدرك.
دیهد تیمها ناتیاهزاین هب
یاهزاین ركف هب مه یمك ، تسین یفاك ندوب نارگید ندرك لاحشوخ و یضار ركف هب هشیمهدیشاب دوخ لوبقم و لوقعم .وخ رب لیلد نیاتسین یهاوخد.
یارب یفاك تصرف هك نیا یارب دیناد یم مزلا رگا یلو ،دیهد شوگ نارگید تارظن هطقن هب هب زاین عوضوم نآ هرابرد نتفرگ میمصت و ندرك ركف یارب دییوگب اهنآ هب دیشاب هتشاد خساپ دیراد نامز . و زین دوخ فطاوع و تاساسحا هب تبسن دیتسه ریذپ فاطعنا هك یلاح نیع رد ارگ عقادیشاب یتسیابردور یب و. 2
دوب دهاوخ ماوت تیقفوم اب امتح لئاسم اب دروخرب هنوگ نیا هك دینادب ار نیا . ار امش ندوب كر رگا نیدب ات دیزادرپب رتگرزب لئاسم هب دعب و دینك عورش كچوك لئاسم زا ادتبا دزادنا یم تشحو هبدیهد شیازفا ار دوخ شمارآ هرتسگ هلیسو .
دیربب تذل دوخ راك زا
یارب دینك یم ساسحا ای و دیتسه یراك ماجنا زا نتفر هرفط و هحماسم لاح رد هراومه رگا دیرب یمن تذل دیهد یم ماجنا هك یراك زا هك تسا نیا تملاع ،دیتسه راشف تحت یراك ماجنا . ر سپ ،دیهد ماجنا ار راك نیا دیراچان لاح ره هب امش هك تسا نیا رما تیعقاو یاه هبنج یو و ریدقت دروم ای و دهد یم روما ندروآرد مظن هب هك یبوخ سح لاثم ؛دینك زكرمت نآ شخب تذلدینك هیكت بولطم جیاتن هب ندیسر تباب زا نتفرگ رارق شیاتس .
هچ دیبایرد هك دهد تصرف امش هب و دیادزب ار امش نورد یاه شنت دناوت یم تبثم هاگدید نیار یتدمزارد تارییغتدینك داجیا دیناوت یم ا .
لوقعم و بوخ رایسب یگدنز یاهزاین میظنت یارب هرمزور همانرب كی موزل دیشاب ریذپ فاطعنادوش امش بارطضا و شنت بجوم نآ تیاعر رد رابجا و رارصا دیابن یلو تسا.
نآ یارجا یارب دیكات و دیهدب تسد زا ار اهتصرف دوش یم ببس دایز ندوب یدج و یریگتخسب رییغت ار دوخ كیتكات و شور دیناد یم مزلا هك یعقاوم رد دینك فلت هدوهیب ار دوخ یژرنا همانردیوش رت قلاخ ناتفادها هب ندیسر رد و رت قفوم ناتیاهراك رد ات دیهد.
راك ماجنا نیح دهد یم تصرف امش هب نوچ دهد یم یرتشیب شمارآ امش هب یریذپ فاطعنادینك باختنا ار دوخ شور.
دینك رارقرب لداعت یگدنز و راك نیب
تسا یفطاع و یكیزیف تلالاتخا ثعاب یصوصخ یگدنز اب یرادا و یراك یگدنز ماغدا و لخادت دیشاب دنبیاپ نآ هب و دینك باختنا راك فقوت یارب ار ینامز و همانرب . و دینكن ركف راك هب هناخ رددیراد فوطعم یگداوناخ یگدنز هب ار دوخ هجوت.
3
اوم ار هلاسم نیا دراوم رتشیب دینك یعس یلو ، تسین رودقم ناتیارب راك نیا هك دیآ یم شیپ یدردینك تیاعر.
دینك ضوع ار ناتیاه لمعلا سكع
دوخ هاگدید نداد رییغتاب نكیل ،دیشابن قفوم نیرفآ شنت طیارش رییغت رد هراومه تسا نكممدینك ضوع ار دوخ تاساسحا دیناوت یم نآ هب تبسن .
تقو زا و دیزادنین لااب یتوافت یب تملاع هب ار ناتیاه هناش دیآ یم هدعو رس هب رید یسك رگا دیربب تذل دیا هدروآ تسد هب هك یدازآ . دینك یقلت هنوگ نیا تسا رگشاخرپ و بدا یب یسك رگاامش هن و دوش یم لااب نوخ راشف هب لاتبم وا هك .
دینك داش ار دوخ حور و نهذ
ر و نهذ دینك هتسارآ و ابیز ، یرنه یاهراك ندینش و ندید اب ار دوخ ناو . یاه هاگشیامن زادینك زكرمت لگ كی یاه ییابیز رب و دیهد ارف شوگ یقیسوم هب و دینك ندید یرنه.
كی رد ای و دینزب مدق كراپ رد ای و دینك یشاقن ار ییابیز هرظنم و دیرادرب ار یملق و ذغاك مان تبث یرنه سلاكدینك .
دینك یزیر همانرب هدنیآ یارب
یاه همانرب ندوب راظتنا مشچ هك ارچ ؛دینیبب كرادت یحیرفت یاه همانرب دوخ یارب امتحتسا یبوخ رایسب شخب مارآ زین یحیرفت.
همانرب لاثم ؛دینك یزیر همانرب نآ ماجنا یارب و هدرك هیهت شخب تذل یاه همانرب زا یتسرهف تیلب هیهت یارب یا هیهت نات هقلاع دروم باتك دیرخ ای و تسود كی اب تاقلام رارق ای و رتائتدینك .درك دیهاوخ یریذپلد ساسحا هلصافلاب اهراك نیا اب. 4


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -